آخرین خبرها

کلاس ها

تعداد کلاسها = ۱۵

تعداد آزمایشگاهها = ۶

سالن کنفرانس= ۲

سالن امتحانات = ۲

سالن مهارتهای بالینی = ۱

کتابخانه = ۲

کارگاه رایانه= ۳

سالن غذاخوری =۲

انجمن علمی دانشجویان = ۱

انجمن پژوهشگران جوان = ۱