آخرین خبرها

سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی قم دارای ۳ کارگاه کامپیوتر میباشد که بصورت مجزا جهت برگزاری کلاس های عملی و همچنین استفاده دانشجویان محترم از اینترنت در نظر گرفته شده است.

اشتراک اینترنت دانشجویان

نام کاربر :۱۱۵

رمز : ۱۱۵

اشتراک اینترنت اساتید

نام کاربر : کد استادی

رمز : کد ملی

استفاده از اینترنت خوابگاه ،userشماره دانشجویی ، pasکدملی

  رایگان MB500

۱۰۰۰ تومان هر GB

  • بیمارستان امام رضا (ع)

دو دستگاه کامپیوتر در سالن مطالعه با رمز ۱۲۳ اینترنت

  • بیمارستان گلپایگانی

در کلاس آموزش و اتاق بخش اطفال  ۲۴ ساعت در اختیار با رمز ۱۲۳